Metody poznawcze w rachunkowości

Nasz blog o wszystkim

Metody poznawcze w rachunkowości

24 lutego 2017 Różne 0

W obszarze rachunkowości istnieje takie pojęcie jak metody poznawcze. Są to metody, które odróżniają rachunkowość od innych dziedzin ewidencyjnych. biuro rachunkowe w Szczecinie http://mh.szczecin.pl wyróżnia się następujące metody poznawcze rachunkowości:

Metoda podmiotowa – metoda ta polega na tym, że stan danej jednostki majątkowy oraz finansowy, a także wszelkie zdarzenia i operacje gospodarcze, są rozpatrywane z punktu widzenia tejże jednostki. Chodzi tutaj o fakt, iż rejestrowane są tylko te zdarzenia i te operacje gospodarcze, które mają wpływ na daną jednostkę. Ponadto rejestruje się je w taki sposób, w jaki mają one wpływ na daną jednostkę.

Metoda bilansowa – w metodzie tej chodzi o dwustronność zapisu operacji gospodarczych tzn. każde zdarzenie gospodarcze jest w danej jednostce zapisywane dwustronnie. Według tej metody majątek firmy pokrywa się ze źródłami jego finansowania, czyli między tymi pozycjami występuje równowaga,

Metoda momentów i okresów sprawozdawczych – metoda ta zakłada, iż w rachunkowości w dowolnym momencie można przedstawić: wielkość majątku, jakim dysponuje dana jednostka wraz ze źródłami jego finansowania oraz procesy gospodarcze i ich rozmiary, które miały miejsce pomiędzy następującymi po sobie okresami. Zakłada się, iż najdokładniejszym z tych momentów jest dzień. Chodzi tutaj o fakt, iż jednostka przedstawia stan swoich aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów na dany dzień. Dzięki tej metodzie wiadomo zatem, ile wynosiły należności jednostki i ile z tych należności zostało spłaconych, a także ile wynoszą zobowiązania jednostki wobec innych podmiotów i ile z tych zobowiązań zostało spłaconych.

Metoda grupowania – w tej metodzie chodzi o przejrzystość tworzenia raportów finansowych i operacyjnych. Metoda ta zakłada, iż wszystkie zdarzenia gospodarcze są grupowane w zbiory na podstawie cech wspólnych (wielkości z agregowane).,

Metoda wyceny – metoda ta zakłada, iż wszystkie zdarzenia gospodarcze jednostki, które zostały zarejestrowane, są ujmowane wartościowo. Ujmowane są tutaj zatem te zdarzenia, które można wyrazić za pomocą środków pieniężnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *